ردکردن این

SAE چیست؟

SAE چیست؟

گفته بودیم که درجه گرانروی روغنهای موتور عموماً توسط استاندارد SAE J 300 تعیین می شود.  اما نحوه تعیین این درجه گرانروی چگونه است؟همانطوری که در جدول ذیل می بینید، برای تعیین درجه گرانروی کافیست گرانروی روغن ها را در 100 درجه سانتیگراد تعیین نماییم.

 

پس از تعیین درجه گرانروی در 100 درجه به سراغ جدول می آییم. در روغن های 20 به بالا محدوده گرانروی مجاز هر درجه گرانروی کاملا مشخص است و می توان با مقایسه گرانروی با جدول به راحتی درجه گرانروی را تعیین کرد. مثلاً روغن با گرانروی 16.3 تا 21.9 در محدوده درجه گرانروی 50 می باشد.

اما نکات دیگری نیز در این جدول موجود است. روغن های 25W به پایین محدوده دمایی در دمای 100 درجه نداشته و تنها  حداقل گرانروی در این دما مطرح است. این درجات که با W همراهی می شوند. در واقع روغنهای زمستانی هستند و باید بتوانند رفتار در سرمای مناسبی داشته باشند. برای تعیین این رفتار مناسب از آزمون بروکفیلد استفاده می شود. در این آزمون گرانروی روغن ها در دمای زیر صفر و البته بر اساس واحد سانتی پوآز اندازه گیری می شود. مبنای اندازه گیری نیز تعیین تورک لازم برای حرکت یک قطعه به سطح واحد در درون روغن است. و به زبان ساده  60000 سانتی پواز میزان روانی لازم برای روغن جهت پمپ شدن توسط اویل پمپ خودرو است. حال هرچه درجه گرانروی روغن زمستانی پایین تر باشد این روانی تا دممای پایین تری تامین شده و در واقع روغن زمستانی تری داریم.

 

پس از تعیین درجه گرانروی در 100 درجه به سراغ جدول می آییم. در روغن های 20 به بالا محدوده گرانروی مجاز هر درجه گرانروی کاملا مشخص است و می توان با مقایسه گرانروی با جدول به راحتی درجه گرانروی را تعیین کرد. مثلاً روغن با گرانروی 16.3 تا 21.9 در محدوده درجه گرانروی 50 می باشد.

اما نکات دیگری نیز در این جدول موجود است. روغن های 25W به پایین محدوده دمایی در دمای 100 درجه نداشته و تنها  حداقل گرانروی در این دما مطرح است. این درجات که با W همراهی می شوند. در واقع روغنهای زمستانی هستند و باید بتوانند رفتار در سرمای مناسبی داشته باشند. برای تعیین این رفتار مناسب از آزمون بروکفیلد استفاده می شود. در این آزمون گرانروی روغن ها در دمای زیر صفر و البته بر اساس واحد سانتی پوآز اندازه گیری می شود. مبنای اندازه گیری نیز تعیین تورک لازم برای حرکت یک قطعه به سطح واحد در درون روغن است. و به زبان ساده  60000 سانتی پواز میزان روانی لازم برای روغن جهت پمپ شدن توسط اویل پمپ خودرو است. حال هرچه درجه گرانروی روغن زمستانی پایین تر باشد این روانی تا دممای پایین تری تامین شده و در واقع روغن زمستانی تری داریم.

Facebook
Email
Telegram
WhatsApp