ردکردن این

پارس لوب مکس

روغن موتور بنزینی

روغن موتور پارس لوب­مكس جديدترين نسل روغن موتورهاي بنزيني تمام سنتزي است كه به منظور محافظت عالي از قطعات، در شرايط سخت عملياتي، فرموله­شده­است. اين روغن منطبق با استاندارد تدوين­شده براي ميزان گوگرد، خاكستر سولفاته و فسفر(SAPS) مي­باشد.

  • كاهش مصرف سوخت
  • محافظت عالي از قطعات در برابر سايش و خوردگي
  • پايداري برشي عالي
  • پايداري عالي در برابر اكسيداسيون
  • كاهش لرزش و صداي موتور
  • API  SN
  • ILSAC  GF-5
  • INSO 22261
  • موتور خودروهاي بنزيني طراحي­شده سال 2008 ميلادي به بالا