ردکردن این

ایرانول Spinel

روغن موتوردیزلی- دريایی

ایرانول Spinel با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

  • (Sulzer)Wartsila
  • B&W ApprovalMAN
  • GMT
  • .جهت مصرف در سیلندر موتورهاي ديزلي دريايي کراس هِد با سرعت پایین توصیه گردیده‌است.
  • .براي استفاده در موتورهاي فوق با سوخت¬هاي حاوی میزان گوگرد کمتر از 1% وزنی.
  • .مورد استفاده در شرایط کارکرد سخت، فشار و دمای بالا با میزان رسوب پایین.
  • .روغن موتور دیزلی دريايي با کارایی عالی.
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور .
  • .پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور .

.خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزايش طول عمر روغن