ردکردن این

ایرانول Henza 4

روغن موتور چهارزمانه دريایی

ایرانول Henza 4 از روغن پایه‌ی نیمه سینتتیک گزینش شده و مواد افزودنی مناسب و بدون خاکستر، تولید گردیده‌است.

  • SJ/CFAPI
  • 9185ISIRI
  • .مناسب براي مصرف در موتورهاي دريايي چهار زمانه
  • .خاصیت روانکاری و ممانعت از خوردگی قطعات موتور در شرایط سخت آب و هوایی
  • .حفاظت عالی در برابر ساییدگی
  • .کاهش اصطکاک در لحظه استارت
  • .ممانعت از تخریب مولکولی روغن تحت بار زیاد
  • .خاصیت پاک کنندگی عالی