ردکردن این

ایرانول رونیا پلاس

روغن موتور بنزینی

ایرنول رونیا پلاس با استفاده از روغن پایهی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران توليد گردیده است.

  • API SN PLUS
  •  GM Dexos 1 GEN 2
  •  ILSAC GF – 5

این محصول که مطابق با بالاترین سطوح کارآیی API توليد گردیدهاست، جهت مصرف در خودروهای بنزینی با تکنولوژی موتور TGDI طراحی شده از سال 2018 ميلادی به بعد مناسب می باشد و با کاهش پدیده LSPI از موتورهای بنزینی توربو شارژ، محافظت می کند.

  • خاصيت پاککنندگی بسيار عالی و ممانعت از تشکيل رسوب و لجن بواسطه فرمولاسيون پيشرفته و استفاده از مواد افزودنیخاص که منجر به افزایش عمر موتور میگردد.
  •  روانکاری عالی و محافظت در برابر سائيدگی در شرایط سخت رانندگی.
  • پایداری اکسيداسيون و حرارتی بسيار عالی.
  •  کاهش چشمگير مصرف سوخت.
  •  کنترل عالی نشر آلاینده ها و محافظت از کاتاليست.
  •  خواص عالی جاری شدن در دماهای پایين به هنگام استارت زدن و یا رانندگی در شرایط آب و هوایی سرد.
  •  محافظت از سيستم توربو شارژ موتورهای بنزینی در برابر پدیده