ردکردن این

سطح تمیزی در روغن های موتور

سطح تمیزی در روغن های موتور

اخیراْ گزارشی توسط یکی از آزمایشگاههای مرجع صنعت کشور به یکی از صنایع داده شده بود به این مضمون که سطح تمیزی روغن موتور مورد استفاده شما ۸ در مقیاس NAS بوده که از این نظر روغن آلوده می باشد. توصیه می شود که روغن با سطح تمیزی 6 تهیه شود.

این گزارش در نگاه اول  منطقی به نظر می رسد. روغن موتور بایداز سطح تمیزی مناسبی برخوردار باشد در غیر این صورت ورود ذرات آلاینده به مابین سطوح درگیر در موتور سبب افزایش سایش سطوح می شود. اما در نگاهی عمیق تر باید گفت به محض کارکرد روغن در موتور خودرو، ورود مقادیر بالای آلودگی های حاصل از احتراق به روغن سب آلودگی بالای روغن موتور شده و سطح تمیزی آن را به بالای 12 در مقیاس NAS  می رساند.به این خاطر می توان گفت که سطح تمیزی روغن موتور چندان اهمیتی برای خودرو سازان ندارد.

بررسی مدارک خودرو سازان نیز این امر ا اثبات می کند که عمده خودرو سازان برای کاهش آلودگی موجود در روغن به هنگام کارکرد از سیستمهای پیشرفته فیلتراسیون ، حتی سیستمهای سانتریوفوژ استفاده می کنند. با این حال هیچکدام از ایشا سطه تمیزی پایین تر از 10 را برای خودرو الزامی ننموده اند.

حتی سازندگان دیزلی نظیر اسکانیا و ولوو که حتی ذرات با سایز 2 میکرون در سوخت دیزلی را مشکل ساز دانسته اند در برابر روغن موتور جبهه دیگری گرفته اند.

با یان حال در یکی از کاربرد های روغن موتور که استفاده در سیستمهای کمپرسور می باشد اهمیت کد تمیزی روغن افزایش می یابد. در کمپرسیورهایی که از روغن موتور به عنوان آلترناتیو روغنهای گردش و یا VDL استفاده می کنند، سطح تمیزی قابل قبول در حدود 5 تا 7 در مقیاس NAS می باشد. به این منظور روغن موتر برای استفاده در این قبیل کمپرسورها باید تحت فیلتراسیون اولیه توسط خودتجهیز یا یک سیستم فیلتراسیون ثانویه قرار گرفته تا به سطح تمیزی مورد نظر برسد.

Email
Telegram
WhatsApp